Warunki udziału

 1. Elektroniczna karta booking-card jest kartą stałego klienta, którą można użyć w uczestniczących w tym programie hotelach i pensjonatach. O tym, które hotele i pensjonaty biorą udział w programie informuje strona www.booking-card.pl. Ideą programu jest nagradzanie gości dokonujących rezerwacji bezpośrednio w hotelu oferując im szczególne usługi i rabaty. Wydawcą karty booking-card jest Franz Tranow KG, jako właściciel marki booking-card.

 2. Posiadacze karty booking-card mogą udostępnić firmie Franz Tranow KG dane osobowe, które slużą tylko do celów przekazywania nowości ofertowych, np. poprzez newslettery. Korzystanie z tych danych odbywa się w ramach obowiązujących przepisów prawa dot. danych osobowych.

 3. Poprzez rejestrację na stronie www.booking-card.pl gość staje członkiem w klubie booking-card i otrzymuje osobistą kartę booking-card dającą prawo do korzystania z przywilejów wynikających z członkostwa w klubie. Karta booking-card jest przypisana do danej osoby. Posiadacze karty uzyskują korzyści, wynikające z posiadania karty, bezpośrednio w obiektach noclegowych uczestniczących w programie. Odbywa się to poprzez okazanie elektronicznej karty (np. zdjęcia karty w smartfonie lub innym elektronicznym urządzeniu).

 4. Korzystanie z usług karty jest powiązane z tzw. bezpośrednią rezerwacją. Taka rezerwacja następuje bezpośrednio w obiekcie noclegowym przez telefon/fax, rezerwację online na stronie internetowej obiektu noclegowego lub na stronie www.booking-card.pl. Rezerwacja poprzez inny portal rezerwacyjny lub z innymi produktami pośredników, jakimi są np. kupony rabatowe, nie jest rezerwacją bezpośrednią, ponieważ obiekt noclegowy podlega prowizji wobec takiego pośrednika. Bezpośrednia rezerwacja odnosi sie do wszystkich rezerwacji, które są związane z usługą noclegową obiektu noclegowego. Zniżki booking-card nie sumują się z innymi rabatami, chyba że istnieją indywidualne ustalenia pomiędzy hotelem a posiadaczem karty.

 5. Usługi dla posiadacza karty są zasadniczo gwarancją tego, że w dniu rezerwacji otrzyma aktualnie najniższą cenę i ponadto rabat stałego klienta. Rabat ten jest rabatem minimalnym, który obowiązuje wszystkie obiekty noclegowe uczestniczące w programie. Rabat minimalny może wzrosnąć w wyniku specjalnych akcji rabatowych prowadzonych przez poszczególne hotele. Indywidualne zniżki oraz inne usługi obiektów noclegowych są do wglądu na www.booking-card.pl.

 6. Posiadacz karty ma prawo w każdej chwili zrezygnować z korzystania z karty booking-card. W tym celu rejestracja karty powinna być anulowana. Posiadacz karty może dokonać anulacji informując pisemnie Franz Tranow KG. Po anulowaniu rejestracji nie można korzystać więcej z usług karty booking-card. Dane osobowe członka klubu, który zrezygnował z członkostwa zostaną usunięte z bazy danych i nie będą więcej używane w celach reklamowych lub informacyjnych.

 7. Franz Tranow KG zastrzega sobie natomiast prawo do rezygnacji z oferowania usług booking-card. W tym przypadku Franz Tranow KG powiadomi o tym posiadaczy karty pocztą elektroniczną lub opublikuje informacje na stronie www.booking-card.pl w okresie czterech tygodni do ukończenia gwarancji usług.

 8. Poprzez rejestrację nowy członek klubu booking-card deklaruje, że przyjął do wiadomości warunki udziału i zgadza się z nimi. Prawo do zapisywania i korzystania z danych osobowych ma wyłącznie frma Franz Tranow KG. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 9. Każda osoba fzyczna, która ukończyła 18 lat, może brać udział w programie. Elektroniczna karta booking-card jest bezpłatna. Warunkiem otrzymania karty jest podanie następujących informacji: imię i nazwisko, adres zamieszkania, email. Firma Franz Tranow KG jest upoważniona do odmowy rejestracji z ważnych powodów. Jeżeli karta jest używana w sposób niewłaściwy, Franz Tranow KG moźe wykluczyć posiadacza karty z programu.

 10. Wnioskodawca może zamówić i używać tylko jedną kartę.

 11. Wnioskodawca gwarantuje poprawność danych osobowych udzielonych podczas rejestracji online. Firma Franz Tranow KG musi być każdorazowo informowana o zmianie danych.

 12. W razie utraty karty istnieje możliwość złożenia wniosku o przesłanie nowej karty, maksymalnie raz w roku.

 13. Jeżeli posiadacz karty chce zrezygnować z członkostwa w klubie booking-card, powinien powiadomić o tym Franz Tranow KG. Dane osobiste zostaną skasowane z bazy danych, a elektroniczna karta booking-card musi zostać usunięta.

 14. O ile posiadacz karty zgodził się na używanie jego danych osobistych w celach reklamowych, Franz Tranow KG jest upoważniona do ich używania w celach reklamowych (przez e-mail, pocztę i usługi internetowe).

 15. Otrzymanie karty booking-card nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na używanie danych osobowych w celach reklamowych. Istnieje możliwość pisemnego wycofania wyrażenia zgody bez podawania przyczyn.